มติสนช. เห็นชอบเสนอ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ “ปลดล็อกกัญชา” ให้รัฐบาล – สธ.นำไปทบทวนภายใน 30 วัน

0
443

ที่ประชุม สนช. มีมติเสนอ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ต่อรัฐบาลแล้ว เพื่อให้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ปลดล็อกให้ กัญชาสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรัฐบาล กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่างกฎหมายที่ สนช. เสนอ วันนี้ไปพิจารณา ภายใน 30 วัน ก่อนเสนอเป็นร่างกฎหมาย กลับมายัง สนช. พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 ตามกระบวนการต่อไป

.

loading...

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดให้สามารถขออนุญาต ผลิต นำเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งประกอบด้วยกัญชา และกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัวได้ เช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 2 แบบฝิ่น โดยให้ ป.ป.ส. สามารถกำหนดพื้นที่สำหรับทดลองเพาะปลูกกัญชา และเสพกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในปริมาณที่กำหนด โดยไม่ถือว่ามีความผิดกฎหมาย ซึ่งการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกามีมาตรการตรวจสอบควบคุม

สำหรับผู้ที่จะสามารถอนุญาตครอบครองกัญชาได้นั้น ประกอบด้วย กระทรวง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย องค์กรเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆ ทั้ง ทันตกรรม สัตว์แพทย์ แพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยผู้ขออนุญาตจะต้องไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติดมาก่อน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
.
แบ่งปัน