ร่วมแรงร่วมใจ! อ.คลองใหญ่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะชุมชน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

0
389

เวลา 09.00 น.เมื่อวันที่ 9 มค.2562  บริเวณหน้าตลาดเทศบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชนเทศบาลตําบลคลองใหญ่ พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 โรงพยาบาล กศน.โรงเรียน อสม.และจิตอาสา จํานวนกว่า 240 คน เข้าร่วมโครงการเดินณรงค์คัดแยกขยะโดยชุมชนไปรอบๆเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่

.

loading...


ปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศ แม้แต่ในประเทศไทยเอง ก็กําลังเผชิญกับปัญหาการกําจัดขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นก่อนนําไปกําจัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ด้วยการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากขยะมูลฝอย ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยกขยะมูลฝอยบางประเภทก่อนนําไปทิ้ง โดยทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้จัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ซึ่งทางเทศบาลตําบลคลองใหญ่ จึงต้องจําเป็นดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน วัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ในชุมชนก่อนนําไปกําจัด ช่วยลดปัญหาและสิ่งแวดล้อมลดเหตุรําคาญจากกลิ่นและลดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ของนักเรียน ประชาชน ส่วนราชการ ในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ของครัวเรือนจากการคัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

.

.

.

.

แบ่งปัน