สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.ตราด นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ศึกษาต้นแบบการผันน้ำทำเกษตรใช้ได้ตลอดปี

0
375

วันที่ 10 ก.พ.62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำโดยนายแสวง ศรีทอง รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำสื่อมวลชนลงพื้นที่หมู่ 4 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด หลังรับทราบถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำด้วยระบบท่อ เขาระกำ – คลองควายแขวน โดยได้เข้าพบเกษตรกร ประชาชนที่ได้รับประโยชน์หลังจากที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด โดยมี นายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ พร้อมด้วย นายนาวิน หยินรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ดำเนินโครงการ โดยนำสื่อมวลชน รับทราบถึงผลประโยชน์ที่ประชาชน ได้รับ หลังจากดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐถึงในพื้นที่

.

loading...


นายนาวิน หยินรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 กล่าวว่า ภาพรวมของหมู่บ้านปลายคลอง หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำด้วยระบบท่อ เขาระกำ – คลองควายแขวนแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสระน้ำเพื่อการเกษตรที่มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี โดยมีพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งสวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มกว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน และสิ่งสำคัญที่สุดการบริหารจัดการน้ำ ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่มาใช้ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

.

.

แบ่งปัน