สนช. เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสาร จำนวน 5 ฉบับ และรายงานการพิจารณาศึกษาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

0
1238

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสาร จำนวน 5 ฉบับ และพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

loading...

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษ มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสาร จำนวน 5 ฉบับ ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 2 ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 3 ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ให้ความเห็นชอบพิธีสาร 3 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ และให้ความเห็นชอบพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินเชื่อมจุดระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใดๆ และการเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารับทราบ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วหลายฉบับ เช่น รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย : แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ รายงานการพิจารณาศึกษาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาด้านสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน