หน้าแรก TopPost การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเดินรถไฟเพิ่มอีก 42 ขบวน กระจายทุกภาคของประเทศระหว่าง 18 พ.ค. – 17 มิ.ย.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเดินรถไฟเพิ่มอีก 42 ขบวน กระจายทุกภาคของประเทศระหว่าง 18 พ.ค. – 17 มิ.ย.

0
39

 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมืองและทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วัน ซึ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 พร้อมทั้งเปิดเดินขบวนรถโดยสารบริการสังคม หรือรถไฟชานเมือง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง รวมทั้งหมด 42 ขบวนให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ

สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการเป็นขบวนรถโดยสารพิเศษ เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 ไป-กลับ จำนวน 8 ขบวน ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ไป-กลับ จำนวน 34 ขบวน

เส้นทางสายเหนือ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพ / ขบวนรถธรรมดา เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-กรุงเทพ และขบวนรถไฟชานเมือง เส้นทางกรุงเทพฯ-ลพบุรี-กรุงเทพฯ

ขณะที่การเดินรถเส้นทางภาคใต้เปิดให้บริการ 10 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วน เส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพฯ ขบวนรถธรรมดา เส้นทางธนบุรี-หลังสวน-ธนบุรี / เส้นทางธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี ขบวนรถท้องถิ่น เส้นทางชุมพร-ชุมทางทุ่งสง-ชุมพร /เส้นทางสุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี

ส่วนเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการ 20 เส้นทาง ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ /เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ขบวนรถชานเมืองเส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ ขบวนรถท้องถิ่น เส้นทาง นครราชสีมา-หนองคาย-นครราชสีมา /เส้นทางนครราชสีมา-อุดรธานี-นครราชสีมา /เส้นทางนครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา /เส้นทางนครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่-นครราชสีมา และ เส้นทางชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย

สายตะวันออกให้บริการเดินรถ 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถธรรมดา เส้นทางกรุงเทพฯ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพฯ /เส้นทางกรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพฯ และเส้นทางสายแม่กลอง 2 ขบวน เส้นทางท้องถิ่นแม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง หรือตั๋วยืน การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ที่มา : ThaiNews