ฉลุย! มติสภาผ่าน พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ 1.9ล้านล้านแล้ว ชี้จำเป็นใช้แก้ COVID-19

0
58

 

วันที่ 31 พ.ค. 63 เวลาประมาณ 15.30 น. ณ รัฐสภา ได้มีการอภิปรายในวันที่ 5 ของการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงิน) ทั้ง 3 ฉบับ จากนั้นมีการลงมติโดยแยกทีละฉบับ โดยมีผลการลงมติดังนี้

1.พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ผลการลงมติเป็นดังนี้

จำนวนผู้เข้าประชุม 481

เห็นด้วย 274

ไม่เห็นด้วย 0

งดออกเสียง 207

ไม่ลงคะแนนเสียง 0

 

2.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ผลการลงมติเป็นดังนี้

จำนวนผู้เข้าประชุม 481

เห็นด้วย 275

ไม่เห็นด้วย 1

งดออกเสียง 205

ไม่ลงคะแนนเสียง 0

 

3.พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 ผลการลงมติเป็นดังนี้

จำนวนผู้เข้าประชุม 482

เห็นด้วย 274

ไม่เห็นด้วย 195

งดออกเสียง 12

ไม่ลงคะแนนเสียง 1

แบ่งปัน