กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างวัคซีนครอบครัว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

0
46

 

นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างต่อประชาชนในทุกสถานะ ทุกเพศและทุกวัย ส่งผลต่อด้านจิตใจอย่างมากกับครอบครัว ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล หดหู่และหมดหวัง โดยเฉพาะในครอบครัวเปราะบาง ซึ่งมีโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่ทั่วถึงทั้งทางร่างกายและจิตใจ กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายสร้างวัคซีนครอบครัวขึ้นมา ตามหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับครอบครัวและนำไปสู่การเป็นรากฐานของชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ และสามารถฟื้นตัวกลับมาและพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น

วัคซีนครอบครัวที่จำเป็นต้องเร่งสร้างในขณะนี้ ประกอบด้วย 3 พลังคือ พลังบวก เพื่อเสริมจุดแข็งของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นต้นทุนในการหาทางออกในภาวะวิกฤติ ทำให้ครอบครัว มองมุมบวกเป็น เห็นทางออกในทุกปัญหา พลังยืดหยุ่น เพื่อให้ครอบครัวที่ปรับตัวได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้น และพลังร่วมมือ เสริมความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค โดยวัคซีนครอบครัวนับเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และขณะนี้เครือข่ายสุขภาพจิตทั่วประเทศ ร่วมกับผู้นำชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างวัคซีนครอบครัวอยู่ โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมได้ผ่านทาง Facebook บ้านพลังใจ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมากรมสุขภาพจิต ได้สำรวจความสุขของครอบครัวไทยทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจากครอบครัวกลุ่มเปราะบาง พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีความสุขอยู่ในระดับดีอยู่ แม้ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้แต่ละครอบครัวมีความเครียด แต่ครอบครัวทุกระดับสังคมมีความเครียดไม่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นถึงร้อยละ 76.2 ว่าจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้

 

ที่มา : ThaiNews