สภาเตรียมพิจารณา พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท

0
16

 

สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วันแรก วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยการจัดทำงบประมาณในปี 2564 นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการตามภารกิจการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งเรื่องของการดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐรวมไปถึงให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ โดยต้องมีความคุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อน พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนในทุกระดับ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อภารกิจ จัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ ยังให้ความสำคัญกับกาฟื้นฟูบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยโครงสร้างในการจัดทำงบประมาณปี 2564 แบ่งเป็นงบประมาณที่ใช้เป็นเงินรายจ่ายประจำ งบรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง งบรายจ่ายลงทุนและงบรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้

อย่างไรก็ตาม จับตาฝ่ายค้านจองคิว 120 คนอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ ตลอด 3 วัน โดยจะชี้ให้เห็นช่องโหว่ทุจริต พร้อมประกาศไม่รับหลักการ โดยคาดว่า จะลงมติในวันที่ 3 ก.ค.นี้

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน