นายกฯ ตั้ง คกก. ตรวจสอบไม่ฟ้อง “บอส อยู่วิทยา” ให้ “วิชา มหาคุณ” เป็นประธาน กำหนดเวลา 30 วันต้องชัด

0
29

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 225/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อันสืบเนื่องจากคดี บอส อยู่วิทยา จากคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 55 โดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 11 (6)แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มีคำสั่งดังนี้

ให้มีคณะกรรมากรตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฏหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประกอบด้วย นายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน,ปลัดกระทรวงยุติธรรม,เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา,ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย,ประธานคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม,นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย,คณบดีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะบดีนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ,คณะบดี ม.รามคำแหง เป็นกรรมการ และ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฏหมาย และเสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย หรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้, การปฏิบัติหน้าที่,และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นใดโดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่ และอำนาจตามกฏหมายของเข้าหน้าที่ในคดีดังกล่าว แล้วรายงานนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน