รองนายกรัฐมนตรี เร่งแก้หนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟู เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสมให้เกษตรกรมีที่ทำกิน

0
61

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ว่า เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 กองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 1,000 ล้านบาท สำหรับการจัดการหนี้เกษตรกร ตั้งเป้า 2,700 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติสองเรื่องคือ เห็นชอบปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่าย จ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบัน รวมทั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีในปี 52 และ 55 ที่ต้องการรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร โดยการปรับแก้ระเบียบฉบับนี้ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรร่วมพันรายที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือเนื่องด้วยติดขัดจากระเบียบฯ เดิม ทำให้ทรัพย์สิน เช่น ที่ดินทำกินถูกยึด โดยสถาบันการเงิน หรือขายทอดตลาด จากนี้จะจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินคืน ประมาณ 320 ล้านบาท เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินในการชำระหนี้แก่ธนาคารเจ้าหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู จากเดิมไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 137 ราย ซึ่งล้วนเป็นหนี้ค้างยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน

ส่วนการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้เจรจากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) แล้ว เพราะมีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู เป็นลูกหนี้จำนวนมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร โดยจะใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในธนาคารเจ้าหนี้อื่นต่อไป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพราะถ้าช้ามูลหนี้ก็ยิ่งเพิ่ม เป็นภาระเกษตรกรมากขึ้น หากมีแนวทางใดที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและจะเป็นทางออกให้เกษตรกรให้รีบเสนอเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ และภายในต้นเดือนหน้า จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อกฎหมาย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน