รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบของกองทุน

0
56

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2563 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2564 ประกอบด้วยงาน 6 ด้านคือ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง รวมทั้งเห็นชอบร่างกรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2564 เกี่ยวกับเรื่องการศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ,นวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข ,เกษตรเชิงรุกด้านนวัตกรรมดิจิทัล ,เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต ,รัฐบาลดิจิทัลและโครงการตามนโยบายเร่งด่วน

พลเอก ประวิตร เน้นย้ำให้กำกับ ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดอย่างจริงจังและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ สำหรับการบริหารเงินกองทุนต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน