วช.โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ลดความเหลื่อมล้ำด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น”

0
46

นางวิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.เป็นประธานพิธีเปิดงาน Power of CBR พลังขับเคลื่อนชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนและประเทศ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังท้องถิ่น พลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกกรอบงานที่ วช.ให้ความสำคัญ ขณะที่เรื่องเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับประสิทธิภาพของคนในชุมชน เป็นประเด็นมุ่งเน้นของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเป็นการสร้างกลไกการใช้คนในท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายวิจัย ยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยจัดกระบวนการและระบบการจัดการท้องถิ่นด้วยวิจัยสู่โจทย์และความต้องการระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ (25-27 ) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง อว.รวมทั้งจะเยี่ยมชมธนาคารปูม้าและศูนย์วิจัยชุมชน ด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจ ร่วมชมกิจกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ การจัดการปัญหาเรืรองหมอกควันและไฟป่า โครงการทางเลือกและข้อจำกัดในการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำ โครงการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ การศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เป็นต้น ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้(24 กย) จนถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน