รองนายกรัฐมนตรี สั่งคุมเข้มมาตรการป้องกัน คุกคามไซเบอร์ เร่งขับเคลื่อนกลไกใช้กฎหมายที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ

0
359

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมคณะกรรมการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การบริหารสำนักงานและการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. และรับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT) โดย มติ กมช. เมื่อ 13 มกราคม 2563 ให้ไทยเซิร์ต ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ เนชั่นแนลเชิร์ต ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ ไปจนกว่าจะมีการจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ จากนั้น กมช. ร่วมกันพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน สกมช.ในการขับเคลื่อนกลไก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศและทำหน้าที่ตามที่กฎหมายไซเบอร์กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอก ประวิตร กำชับ กมช. และดีอีเอส ให้เร่งขับเคลื่อน ผลักดันกลไกการดำเนินงานของ สกมช. อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม โดยต้องคำนึงถึงการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติและต้องมีมาตรการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมเน้นย้ำให้ดีอีเอส ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเกิดความเข้าใจ เพื่อมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินการกับภาครัฐ อย่างแน่นแฟ้นต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน