“นิด้าโพล” เผยคนกรุงฯไม่เชื่อมั่นการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพ มองยังไม่มีประสิทธิภาพ หวั่นน้ำท่วมหนัก

0
30

 

นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,322 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “คนกรุงฯ กลัวน้ำท่วมหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563 เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 19.51 ระบุว่า กังวลมาก ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 22.39 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 27.69 ระบุว่า ไม่กังวลเลย

ด้านความพอใจต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 9.23 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีการวางแผนรับมือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการระบายที่ดีจึงทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วและบางพื้นที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเลย ร้อยละ 30.78 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ กรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขัง เช่น การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่ทำให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น และบางพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังเลย ร้อยละ 33.21 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ กับสถานการณ์จึงทำให้การระบายน้ำล่าช้า และร้อยละ 26.78 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ การระบายน้ำมีความล่าช้ามาก ทำให้บางพื้นที่ มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ปัญหาน้ำท่วมขัง/น้ำรอระบายซ้ำซากขาดการเตรียมความพร้อม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้ พบว่า ร้อยละ 10.14 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 30.48 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 33.89 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น และร้อยละ 25.49 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย

 

ที่มา : นิด้าโพล

 

แบ่งปัน