สวนดุสิตโพล เผยคนไม่พอใจผลงานนายกฯออกชุมนุมเพิ่ม จี้หาแนวทางแก้ไขอย่าซื้อเวลา

0
58

 

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,738คน ที่มีต่อ“การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้” ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 เมื่อถามถึง“สาเหตุ” การชุมนุมทางการเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ พบว่า ร้อยละ 62.33 ระบุ ไม่พอใจการบริหารงานของนายกฯ รองลงมาร้อยละ 49.85 ระบุ ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการ รอยละ 48.42 ระบุ เป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง

เมื่อถามถึง สิ่งที่อยากบอกกับ “รัฐบาล” เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ พบว่า ร้อยละ 72.37 ระบุ ต้องเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข/อย่าซื้อเวลา รองลงมาร้อยละ 61.69 ระบุ ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม ร้อยละ 60.43 ระบุ อยากให้ฟังเสียงประชาชน/ผู้ชุมนุม

ขณะสิ่งที่อยากบอกกับ “ผู้ชุมนุม” พบว่า ร้อยละ 73.31 ระบุ มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด รองลงมาร้อยละ 65.97 ระบุ ระมัดระวังเรื่องการระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 63.85 ระบุ ไม่ใช้ความรุนแรง

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกกับ “สื่อมวลชน” พบว่า ร้อยละ 84.21 ระบุ มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง รองลงมา ร้อยละ 77.27 ระบุ เป็นกลาง ร้อยละ 73.77 ระบุ นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์/ไม่ชี้นำ

ท้ายที่สุด เมื่อถามว่า ทำอย่างไร การชุมนุมทางการเมืองจึงจะยุติ ร้อยละ 61.44 ระบุ ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย รองลงมา ร้อยละ 57.90 ระบุ รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม ร้อยละ 56.58 ระบุ ควรมีการเจรจา/ตกลงกันแบบสันติวิธี

จากผลสำรวจข้างต้น สะท้อนให้ทราบว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกำลังเผชิญกับมรสุมและปัญหารุมเร้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองบริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความเชื่อมั่นและส่งผลกระทบต่อรัฐบาลยิ่งนัก

ในขณะที่การชุมนุมทางการเมือง โดยอ้างความชอบธรรมทางรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแบบไม่คำนึงถึงขอบเขตของประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐบาลถูกลดทอนความเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การเปิดเวทีเจรจาที่มีความจริงใจและพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา, การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย (ไม่ยื้อเวลาออกไป), ไม่มีการสร้างกฎหมายเพื่อสืบทอดอำนาจ, ไม่คุกคามประชาชนที่เห็นต่างในทุกรูปแบบและคืนอำนาจให้ประชาชน จึงเป็นเสมือนทางออกจากวิกฤติการทางสังคมการเมืองในขณะนี้

 

ที่มา : สวนดุสิตโพล

 

แบ่งปัน