ประกาศคลายล็อก 50 เขตในกทม.ให้บริการงานทะเบียน 13 มี.ค. และเปิดบริการด่วนมหานคร 8 แห่ง 15 มี.ค.

0
85

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้คลี่คลายลง ประกอบกับได้มีการปรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 3/2564 ลงวันที่ 22 กุ.พ. 64 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน จึงให้ 50 สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ตามปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) รวมทั้งเปิดให้บริการ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Sevice) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
2. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค
3. ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ
4. ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ
5. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว
6. ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย
7. สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน
8. สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยพิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ และนำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

แบ่งปัน