ส่องงบประมาณปี 2565 บัตรทอง-สถาบันวัคซีน โดนตัดงบกระจาย

0
24

สิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ และเป็นช่วงสำคัญ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ งบประมาณประจำปี 2565 ซึ่งกำลังมีการอภิปรายในสภาอยู่ในขณะนี้ (2 มิถุนายน 2564) ซึ่งกระปุกดอทคอมจะมาจำแนก เปรียบเทียบงบประมาณของปี 2564 กับ 2565 ในเชิงสถิติกันดังนี้

กระทรวงที่ได้งบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก

1. กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับงบประมาณทั้งหมด 3.32 แสนล้านบาท หรือประมาณ 10.7% ของงบประมาณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้จะได้งบประมาณอันดับ 1 แต่จำนวนเงินที่ได้รับก็ลดลงจากปี 2564 จำนวน 2.4 หมื่นล้านบาท หรือ -6.7% จากงบประมาณปี 2564

ทั้งนี้ งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จะแบ่งออกเป็น 2 ก้อนใหญ่ ๆ คือ

– งบประมาณรายจ่ายในด้านแผนงานของกระทรวงและหน่วยงานกำกับ 1.19 แสนล้านบาท ตรงจุดนี้หน่วยงานของกระทรวงที่ได้รับมากที่สุด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับทั้งสิ้น 6.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งทางหน่วยงานนำเงินก้อนนี้ไปใช้เป็นแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาถึง 3.7 หมื่นล้านบาท

– งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานในกำกับ 2.11 แสนล้านบาท ตรงจุดนี้ หน่วยงานที่ได้รับเงินก้อนดังกล่าวมากที่สุดคือ สพฐ. จำนวน 1.94 แสนล้านบาท หรือ 91% ของงบประมาณบุคลากรในกระทรวงทั้งหมด

2. กระทรวงมหาดไทย

ได้รับงบประมาณทั้งหมด 3.16 แสนล้านบาท หรือ 10.2% จากงบประมาณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม งบประมาณของกระทรวงก็ลดลง 1.7 หมื่นล้านบาท หรือ -5.1% จากงบประมาณปี 2564

ทั้งนี้ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ก้อนใหญ่ และมียิบย่อยในโครงการส่วนของการบูรณาการในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ดังนี้

– งบประมาณรายจ่ายในด้านแผนงานของกระทรวงและหน่วยงานกำกับ 2.6 แสนล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับมากที่สุดคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้งบประมาณถึง 2.18 แสนล้านบาท ซึ่งแผนงานที่ทางกระทรวงเน้นที่สุดคือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับงบไป 2.17 แสนล้านบาท

– งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานในกำกับ 4.6 หมื่นล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินมากที่สุดคือ กรมการปกครอง 3.3 หมื่นล้าน

– แผนงานบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับงบ 4.2 พันล้านบาท แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณส่วนนี้ ยังคงเป็นสัดส่วนที่น้อย เพราะงบทั้งหมดอยู่ที่ 6.3 หมื่นล้าน

– แผนงานบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้ กระทรวงได้รับงบ 2.7 พันล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับมากที่สุด คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.7 พันล้าน

3. กระทรวงการคลัง

ได้รับงบประมาณ 2.73 แสนล้านบาท หรือ 8.8% จากงบประมาณทั้งหมด และเป็นหนึ่งในกระทรวงส่วนน้อยที่งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 5.5 พันล้านบาท หรือ 2%

เมื่อจำแนกงบประมาณของกระทรวงการคลังออกมา จะต่างจาก 2 กระทรวงที่เขียนมาข้างต้น คือ งบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้ ไม่ได้เป็นแผนงานในกระทรวงและหน่วยงานกำกับ แต่จะอยู่ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ตรงส่วนนี้ กระทรวงการคลังใช้งบ 2.49 แสนล้านบาท

4. กระทรวงกลาโหม

ได้รับงบประมาณ 2.03 แสนล้านบาท หรือ 6.6% ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งในปี 2565 งบประมาณลดลดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น -5.2% จากงบประมาณปี 2564

เมื่อจำแนกงบประมาณออกมา พบว่า สามารถแบ่งงบประมาณก้อนใหญ่ 2 ก้อน ดังนี้

– งบประมาณรายจ่ายในด้านแผนงานของกระทรวงและหน่วยงานกำกับ 9.5 หมื่นล้านบาท โดยงบนี้จะกระจายไปยัง 3 เหล่าทัพ รวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งถ้าเรียงลำดับหน่วยงานที่ได้รับมากที่สุดก็คือ กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ

– งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานในกำกับ 1.05 แสนล้านบาท หน่วยงานที่ใช้งบประมาณส่วนนี้มากที่สุดคือ กองทัพบก 5.8 หมื่นล้านบาท

5. กระทรวงคมนาคม

ได้รับงบประมาณ 1.75 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 5.7% ของงบประมาณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กระทรวงนี้งบประมาณลดลง 1.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 7.4%

เมื่อจำแนกงบประมาณออกมา พบว่า สามารถแบ่งงบประมาณก้อนใหญ่ 2 ก้อน ดังนี้

– แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 9.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับงบมากที่สุดคือ กรมทางหลวง 7.5 หมื่นล้าน

– งบประมาณรายจ่ายในด้านแผนงานของกระทรวงและหน่วยงานกำกับ 5.7 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่งบประมาณลงไปที่กรมทางหลวง 2.9 หมื่นล้าน และกรมทางหลวงชนบท 2.3 หมื่นล้าน

กระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก

1. กระทรวงศึกษาธิการ

แม้จะได้งบประมาณมากที่สุด แต่ก็เป็นกระทรวงที่ถูกตัดงบมากที่สุดเช่นกัน โดยงบประมาณลดลง 2.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็น -6.7%

2. กระทรวงแรงงาน

เป็นกระทรวงที่ได้รับงบไม่มากนัก จำนวน 6.9 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลับกลายเป็นว่ากระทรวงนี้ถูกตัดงบ 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนที่ถูกลดงบประมาณลงไปคือ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงและหน่วยงานในกำกับ ปี 2564 ได้รับงบ 6.5 หมื่นล้าน ปี 2565 เหลืองบ 4.5 หมื่นล้านบาท

3. กระทรวงมหาดไทย

เป็นกระทรวงที่ได้รับงบเยอะติดอันดับ แต่ก็ถูกตัดงบเช่นกัน โดยถูกตัดไป 1.7 หมื่นล้าน หรือ -5.1%

4. กระทรวงคมนาคม

เป็นอีกกระทรวงที่ติดอันดับงบประมาณเยอะสุด แต่งบประมาณลดลง 1.4 หมื่นล้านบาท หรือ -7.4%

5. กระทรวงกลาโหม

เป็นอีกกระทรวงที่ติดอันดับงบประมาณเยอะสุด แต่งบประมาณลดลง 1.1 หมื่นล้านบาท หรือ -5.2%

งบประมาณในหน่วยงานสำคัญที่โดนลด

1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในปี 2564 ได้งบประมาณ 1.42 แสนล้านบาท แต่ปี 2565 เหลืองบประมาณ 1.40 แสนล้าน จำนวนเงินลดไป 1.8 พันบาท หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ลดงบประมาณตรงส่วนนี้เหมาะสมหรือไม่ เพราะตอนนี้หลายคนตกงาน ต้องย้ายสวัสดิการจากประกันสังคมมาสู่บัตรทอง ซึ่งคนมากขึ้น แต่งบประมาณลดลง

2. กรมควบคุมโรค

ในปี 2564 ได้งบประมาณ 4 พันล้านบาท แต่ปี 2565 ลดลงเหลือประมาณ 3.56 พันล้านบาท เงินที่ลดไป 400 ล้านบาท ก็เป็นอีก 1 กรณีที่หลายคนตั้งคำถามว่า เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์โควิด แต่งบประมาณกลับลดเยอะกว่าที่คิด

3. สถาบันวัคซีน

ในปี 2564 ได้งบประมาณ 23.5 ล้านบาท แต่ในปี 2565 เหลืองบประมาณ 22.2 ล้านบาท ส่วนนี้ถือว่างบประมาณลดลงไม่มากนัก

4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ในปี 2564 มีงบประมาณ 1.38 พันล้านบาท แต่ในปี 2565 งบประมาณลดลงเหลือ 1.24 พันล้านบาท ลดลงจากเดิมประมาณ 100 ล้านบาท หรือ -10%

5. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ในปี 2564 มีงบประมาณ 6.08 พันล้านบาท แต่ปี 2565 ลดลงเหลือ 5.65 พันล้านบาท หรือลดลงไป 433 ล้านบาท คิดเป็น -7.1%

6. งบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ สพฐ.

พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ในปี 2564 มีงบประมาณ 389 ล้านบาท แต่ปี 2565 ลดลงเหลือ 372 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท

 

ที่มา : kapook.com

แบ่งปัน